• twitter başlık türk bayrağı dalgalı gökyüzü
 • sungte
 • Amasya Kalesi 02
 • 16-20 ARALIK 2016 ANTALYA RİXOS SUNGATE HOTEL(7 YILDIZLI)
 • 16-20 ARALIK 2016 AMASYA FİMAR LİFE THERMAL HOTEL

 

İHALE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ İÇİN

www.kargeport.com 

 • 16-20 ARALIK 2016 AMASYA FİMAR LİFE THERMAL HOTEL
 • 16-20 ARALIK 2016 ANTALYA RİXOS SUNGATE HOTEL (7 YILDIZLI)
 • 25-29 ARALIK 2016 KIBRIS MERİT ROYAL PREMİUM HOTEL
 • 30 ARALIK 03 OCAK 2017 ANTALYA RİXOS SUNGATE HOTEL (7 YILDIZLI)
 • 20-24 OACAK 2017 ANTALYA RİXOS SUNGATE HOTEL (7 YILDIZLI)
 • 22-26 OCAK 2017 KIBRIS MERİT ROYAL PREMİUM HOTEL
 • 27-31 OCAK 2017 ANTALYA RİXOS SUNGATE HOTEL (7 YILDIZLI)
 • 12-16 ŞUBAT 2017 KAYA ULUDAĞ HOTEL

NOT: BU EĞİTİMLERDE AŞAGIDA YAZAN TÜM KONULAR ANLATILACAKTIR.

SEMİNER KONULARI

6552 sayılı torba yasa-4734 kik 4735 kik –kıdem tazminatı-taşeron işçiler-sendika-hizmet alımları-yıllık izin

Yapım işleri ihale sözleşmeleri uygulama eğitimi-hizmet alımları ihale sözleşmeleri eğitimi

İhale dokümanlarının EKAP girişlerinde yapılan temel yanlışlıklar ve bunların düzeltilmesi

Yapım ve hizmet ihaleleri sözleşme uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü

Kamu ihale kanunu eğitimi 12.06.2015 ve 28.07.2015  tarihlerinde yapılan değişiklikler dahil tüm yönleriyle ve aktif katılımlı

Genel hükümler ve uygulama ilkeleri-ihaleye katılabilme kuralları-ihale süresi, usulleri ve uygulaması -ön yeterlilik ilanı ve ihale dokümanları -teklif ve başvuruların sunulması-tekliflerin değerlendirilmesi-danışmanlık hizmet ihaleleri özel hükümleri-kik ve kuruma şikayet incelemeleri-sözleşmenin uygulanması-fiyat farkı, denetim, muayene ve kabul işlemleri-teminat çeşitleri-sözleşme değişiklikleri-yürürlülük-yürütme-yasaklar ve ceza sorumluluğu-anlaşmazlıkların çözümü -çeşitli hükümler

Doğrudan temin, soru-cevap şeklinde tartışma ortam kamu ihale mevzuatı ile ilgili her türlü sorun ve çözüm önerileri Kamu ihale mevzuatının temel ilkeleri Kapsam ve istisnalar İhale süreçlerine ilişkin ana kurallar

Kamu İhale Kanunu

Kamu ihale mevzuatının temel ilkeleri

Kapsam ve istisnalar

İhale süreçlerine ilişkin ana kurallar

Yaklaşık Maliyet

Teknik şartnamenin hazırlanması

Yaklaşık maliyetin hazırlanması

Yapım işlerinde yaklaşık maliyet

Hizmet alımlarımda yaklaşık maliyet

Mal alımlarında yaklaşık maliyet

İhale Usulleri

Açık ihale usulü

Belli istekliler arasında ihale usulü

Pazarlık usulü

Doğrudan temin alımları

İhale İlanı

İlan şekli ve süreleri

İlansız(davet yoluyla) gerçekleştirilen ihaleler

İhale Komisyonu

İhale komisyonunun oluşturulması

Komisyonun görev ve sorumlulukları

İstenecek Belgeler ve Yeterlilik Kuralları

İhaleye sunulacak belgeler

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

Meslek ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İhale Dokümanı

Ön yeterlilik ve idari Şartnamenin hazırlanması

Sözleşme tasarsının hazırlanması

Yapım işlerinde dikkat edilecek hususlar

Hizmet alımlarında dikkat edilecek hususlar

İhale dokümanı satışı ve EKAP üzerinden indirilmesi

İhale dokümanına yönelik şikayet başvuruları

İhale dokümanında açıklama ve zeyilname yapılması

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

Tekliflerin Sunulması ve Açılması

Teklif zarflarının şekil yönünden incelenmesi

Zarfların açılması ve belgelerin kontrolü

Komisyon Kapalı Oturumu

Belgelerin ayrıntılı olarak incelenmesi

Bilanço ve ciro belgelerinin yeterliği

İş deneyim belgelerinin yeterliği

Eksik bilgi tamamlatma

Aritmetik hata kontrolü

Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi

Kesinleşen İhale Kararı Ve Sözleşme

İhale kararının alınması

Kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmesi

İhale kararına yönelik şikayet başvuruları

Sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması

Doğrudan Temin Eğitimi

Mal yapım ve hizmet ihaleleri

Yapım işleri ihale sözleşmeleri uygulama eğitimi

Genel Hükümler Ve Uygulama Esasları

İdareler açısından ihale sözleşmeleri ve uygulama esasları nelerdir?

Süreklilik arz eden hizmet alımlarının farkları nelerdir?

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının farkları nelerdir?

Hizmet alımı sözleşmelerinde uygulanan mevzuatlar hangileridir?

İş Yeri Teslimi Ve İşe Başlama

Yer tesliminden önce idarece yapılması gerekenler nelerdir?

Yükleniciye iş yeri teslimi yapılması zorunlu mudur?

İş Artış Ve İş Eksilişleri

İş artışı hangi şartlarda ve durumlarda yapılabilir?

Personele dayalı işlerde sözleşme bedeline göre mi yoksa işçi sayısına göre mi artış yapılır?

İş artışı ile birlikte süre uzatımı verilmesi gerekir mi?

İş artış kararı ve onayı nasıl verilir?

İş artışı yapıldığında ek sözleşme yapılır mı?

İş artışı yapıldığında karar ve sözleşme damga vergisi alınır mı?

Süre Uzatımları

Süre uzatımında mücbir sebepler nelerdir?

Hizmet alımlarında hangi durumlar mücbir sebep olarak sayılabilir?

Süreklilik arz eden hizmet alımlarında da süre uzatımı yapılabilir mi?

Gecikme Cezaları

Gecikme cezası kesilirken gecikme süresi nasıl hesaplanır?

Verilen ihtar süresi, cezalı çalışan günlerden düşülür mü?

Gecikme cezası hesabında sözleşme bedeline fiyat farkları ve iş artışları dahil midir?

Sözleşmelerin Feshi

İdare hangi şartlarda sözleşmeyi  fesedebilir?

Yüklenici hangi şartlarda sözleşmeyi  fesedebilir?

Sözleşmenin karşılıklı olarak feshi mümkün müdür?

Sözleşmenin feshi halinde idarece yapılması gereken işlemler nelerdir?

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları

İşçi alacakları ve işçi haklarının uygulanması konusunda idarelerin sorumlulukları nelerdir?

Aynı idarede 1 yıldan fazla senedir çalışmakta olan işçilerin yasal haklarından kim sorumludur?

Yüklenicinin işçilere maaşları ödememesi, eksik veya geç ödemesi durumunda idare nasıl hakaret etmelidir?

İdare yükleniciyer ödenecek hakediş tutarının doğrudan işçilere ödeyebilir mi?

İşçinin yasal izin kullanarak  işe gelmemesi durumunda(yıllık izin,evlenme izni,ölüm izni….vs) idare yükleniciden başka bir işçi çalıştırlmasını isteyebilir mi?

Yüklenicinin idareye verdiği maaş ve bordroları, hakediş ödemelerinde dikkate alınır mı?

Yüklenici maaş bordrolarında hata yapmışsa ve eksik para yatırmışsa idare ne yapmalıdır?

Emekli işçi veya özürlü işçi çalıştırılması konusunda idarenin sorumluluğu var mıdır?

Fazla mesai yapıldığında saatlik ücret nasıl hesaplanmalıdır?

Fazla mesailerin ücret ödenerek mi yoksa izin kullandırılarak mı karşılanması doğrudur?

Yıllık 270 satti geçen fazla mesailerin ücrete yükleniciye ödenebilir mi?

Yol ve yemek bedeli ödenene işlerde, işçinin izinli veya raporlu olması veya mazaret bildirmeden işe gelmemesi halinde yol ve yemek bedeli ödenir mi?

Aylık puantajlar hesaplanırken 28/29 veya 31 gün çeken aylarda eksik çalışılan gün hesabı nasıl yapılmalıdır?

Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı

Kararname hükümleri çerçevesinde fiyat farkı

Kararnamenin 7. Maddesine göre fiyat farkı hesabı

Fiyat farkı formulünde sabit kat satılar ve(pn) değeri

İş programı ve ödenek dilimlerinin fiyat farkı hesabına etkisi

Kararnamenin 7.maddesine görea1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 7. Ve 8. Maddesinin bir arada uygulandığı işlerdea1 ve a2katsayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 8.maddesine görea1 ve a2işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

Asgari ücretin üzerinde ödeme yapılan personel için a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 8.maddesine göre fiyat farkının ödenebilmesinin temel şartları nelerdir?

Kararnamenin 8.maddesinin(a),(b ) v e (c) bentlerine göre fiyat farkı nasıl hesaplanır?

İş artışı veya iş eksilişi halinde fiyat farkı nasıl hesaplanır ?

Fiyat farkı hesabına fazla mesai ödemeleri dahil edilebilir mi?

Kararname Hükümleri Çerçevesinde Fiyat Farkı

Kararnamenin 7.maddesine göre fiyat farkı hesabı

Fiyat farkı formulünde sabit katsayılar ve(pn)değeri

İş programı ve ödenek dilimlerinin fiyat farkı hesabına etkisi

Kararnamenin 7. Maddesine görea1 ve a2işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 7.ve 8. Maddesinin bir arada uygulandığı işlerdea1 ve a2katsayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 8.maddesine görea1 ve a2işçilik kat sayıları nasıl belirlenir?

Asgari ücretin üzerinde yapılan personel içina1 ve a2işçilik kat sayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 8.maddesine göre fiyat farkı ödenebilmesinin temel şartları nelerdir?

Kararnamenin 8.maddesinin(a),(b) ve (c)bentlerine göre fiyat farkı nasıl hesablanır?

İş artışı veya iş eksilişi halinde fiyat farkı nasıl hesaplanır?

Fiyat farkı hesabına fazla mesai ödemeleri dahil edilebilir mi?

Hakediş Raporları

Hakediş raporu hangi belgelerden oluşur?

Hakediş raporunun ekinde hangi belgeler yer alır?

Hakediş iç sayfalarını ve kapağını kimler onaylar?

Geçici hakedişlerde yapılan hatalat daha sonradan düzeltilebilir mi?

Hakediş arka kapağı(ödeme cetveli) nasıl düzenlenmelidir?

Yüklenicinin idareye keseceği fatura bedeli arka kapaktaki hangi rakamdır?

Uygulanacak Kesintiler

Damga vergisi kesintileri

Kdv tevkifatı kesintisi

Ek kesin teminat kesintisi

Ceza kesintileri

İdare malı kesinitileri

Kamu görevlilerinin sorumlulukları

Kamu zararı nedir ve nasıl oluşur?

Kamu zararında kimler sorumludur?

Üst yöneticilerin sorumlulukları

Harcama yetkililerinin sorumlulukları

Gerçekleştirme görevlilerinin sorumlulukları

Muhasebe yetkililerinin sorumlulukları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu

Kamu ihale mevzuatının temel ilkeleri

5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, taşınır mal mevzuatı

5018 sayıl kamu mali yönetim ve 6085 sayılı kanun çerçevesinde hesap verme sorumluluğu

Mali yönetimde görev, yetki ve sorumluluklar

Kamu zararı, kamu zararında sorumluluk, takip ve tahsil usulleri

Sayıştay kanunu ile getirilen değişiklikler ve yeni denetim anlayışı

Stratejik planlama, stratejik planların güncellenmesi ve yenileme

Performans programlarının hazırlanması

Analitik bütçe sınıflandırılması

Stratejik plan, performans programı ve performans esaslı bütçe ilişkisi

Kamuda iyi yönetişim ilkeleri

İç kontrol mevzuatı ve uygulama örnekleri

İç kontrolde yol haritası(bundan sonra)

Eylem planlarının yenilenmesi

Kurumsal risk yönetimi

Risk tanımlama, değerlendirme, analiz teori ve uygulamaları

Kamu harcama süreçleri

Mali işlemler iş akış şemalarının hazırlanması, süreç kontrol ve iyileştirme yöntemleri

Süreç kontrol listelerinin hazırlaması ve uygulanması

İç kontrol türevleri

Stratejik planlama

İyi yönetim ilkeleri

2914 sayılı kanuna göre ek ödemeler

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Konuları

14.3.2016-2016/8646 bkk değişen kavramlar

Tanımlar

Kullanılacak belgeler

Sorumluluk

Taşınır kayıt yetkilileri

Taşınır kontrol yetkilileri

Kefalet kanunu işlemleri

Taşınır konsolide görevlileri

Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları

Satın alınan taşınırların giriş işlemleri

Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi

İç imkânlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri

İade edilen taşınırların girişi

Kayıt hatalarının düzeltilmesi

Taşınır işlem fişi düzenlenmeyecek haller

Kulanım suretiyle taşınır çıkış işlemleri

Devir suretiyle çıkış

Kamu idarelerine tahsis

Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış

Hurdaya ayırma, imha ve satış işlemleri

Kuruş farkları

Sayım kurulunun oluşturulması

Harcama birimi taşınır yönetim hesabı çıkartılması

Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabının çıkartılması

Taşınır Mal Yönetmeliği İle Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi (Kbs) Taşınır Kayıt Ve Yönetim Sistemi Uygulayıcı Eğitimi

5018 sayılı kmykk kapsamında taşınır mal yönetmeliği

Taşınır mal yönetmeliği uygulaması, yönetmelikte yapılan değişiklikler

Kbs/tkys kullanıcı rolleri , ürün tanımlamaları işlemleri

Test ortamında yetkilerin kullanımı

 birim, kişi, marka, lokasyon tanımlamaları ,ürün tanımları

Giriş-çıkış işlemleri ve taleplerin karşılanması ile zimmet işlemleri

Giriş – çıkış işlemlerine örnek uygulamalar

Kayıttan  düşme (hurda – terkin ), taleplerin karşılanması

Zimmet ve zimmet iade işlemleri

Ambarların sayımı ve yıl sonu işlemleri

Ambarların devri , ambar sayımları ve sayım sonuçlarına göre yapılacak işlemler

Yıl sonu işlemlerinin tamamlanması ve kapatılması

Sistemden alınan defter ve taşınır raporları ile kesin hesap raporları

Tkky tarafından alınabilen defterler ve taşınır raporları, konsalide yetkilisi tarafından alınan raporlar

Taşınır giriş-çıkış işlemleri (satınalma, deviralma, bağış, iç üretim sayım fazlası ,değer artışı , tüketim, satış, kayıp, çalıntı, hurda, devretme, sayım noktası)

Taşınırların muhasebe kayıtlarının alınması

Yıl sonu  sayım ve devir işlemleri, taşınır yönetim ve kesin hesabı

Not: kbs taşınır kayıt yönetim sistemi uygulamalı eğitimi için katılımcıların dizüstü bilgisayar getirmeleri zorunludur. Ayrıca bilgisayarda fire-fox internet tarayıcısı yüklü olması gerekmektedir…

Bilimsel  Araştırma Projeleri Eğitimi

Yükseköğretim kurumları tarafından 4734 sayılı kamu ihale kanunun 3.maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin uygulama

4734 sayılı kamu ihale kanunu ilgili maddeleri

2003/6554 sayılı bkk tabi projeleri

2003/6554 sayılı bkkda belirlenen ihale usulleri

6550 sayılı araştırma yapılarının kurulması

Belli istekliler arasında ihale usulü

Pazarlık usulü

Doğrudan temin usulü

Yabancı ülkelerden yapılan mal alımlarına ilişkin teslim şekilleri

Yabancı ülkelerden yapılan mal alımlarına ilişkin ödeme şekilleri

Peşin ödeme

Kabul kredili ödeme

Vesaik mukabili ödeme

Mal mukabili ödeme

Akreditifli ödeme

Sözleşme ile ilgili hükümler

Kamu ihale kanunu genel  tebliğinin bap ile ilgili hükümleri

Bap  ödemelerinde kullanılacak belgeler

Hak ediş ödemelerinde dikkat edilecek düzenlemeler

Yargı karaları

Maliye bakanlığı tebliğileri

Bap muhasebe işlemleri  yüksek öğretim kurumlarında bilimsel  araştırma projelerinin bütçe işlemleri ve uygulanması  bilimsel araştırma projelerinde  vergi  muafiyet ve istisnalar

Yüksek öğretimde kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve tüzel  kişilik kazanması  personel  çalıştırması personele yapılacak ödemeler

Tubitak Harcamaları İle İlgili Mevzuat Yönetmelikler

Bütçe Ve Personel İşlemleri

Üniversiteler tarafından desteklenen projeler

Tubitak projeleri

Santez  projeleri

Ab projeleri

Muhasebe işlemleri

Üniversiteler tarafından desteklenen projeler

Tubitak projeleri

Santez  projeleri

Ab projeleri

İhale işlemleri

Üniversiteler tarafından desteklenen projeler

Tubitak projeleri

Santez  projeleri

Ab projeleri

Vergi muafiyet ve istisnaları

Üniversiteler tarafından desteklenen projeler

Tubitak projeleri

Santez  projeleri

Ab projeleri

Yüksek Öğretim Kurumlarına Bağlı İktisadi İşletmeler

(Kuruluşları-Faaliyetleri-Denetimi)

Sosyal tesislerin yapımı (özel bütçe yatırımları- yapı –işlet- devret modeli ile yapılan yarımlar –sosyal tesisler gelirleri ile yapılan yatırımlar)

Sağlık kültür ve spor dairesi başkanlığınca doğrudan işletilen sosyal tesisler

Sosyal tesisler iktisadi işletmesi altında işletilen sosyal tesisler

Bütçe ve muhasebe işlemleri

Personel istihdamı ve personele yapılacak ödemeler

Vergi sorumlulukları muafiyet ve istisnalar(5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu-katma değer vergisi kanunu-213 sayılı vergi usul kanunu)

İktisadi işletmelerin denetimi

Taşınır ve taşınmaz mal işlemleri

Alım-satım işlemlerinde tabi oldukları mevzuat

Örnek düzenlemeler

Yükseköğretim Kurumları Tarafından İşletilen Sosyal Tesisler

Kurumlar vergisi kanununa göre işletme

Kurumlar vergisi kanununa göre iktisadi kamu kuruluşu

Yükseköğretim kurumlarının kurumlar vergisi kanunu karşısındaki hukuki durumu

İktisadi işletmelerin kuruluş dayanakları

Faaliyet alanları

Kuruluşları

İktisadi işletmelerin bütçe işlemleri

Muhasebe işlemleri

İktisadi işletmelerde personel istihdamı

2547-13/b-4 maddesine istinaden yapılan görevlendirmeler ile istihdam edilen memurlar

Sosyal tesislerde çalıştıracak olan personel kısıtlaması

4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personel

Kamu haznedarlığı tebliği kapsamında sorumluluklar

Vergi kanunları kapsamında sorumluluklar

5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu

193 sayılı gelir vergisi kanunu

488 sayılı damga vergisi kanunu

3065 sayılı katma değer vergisi kanunu

213 sayılı vergi usul kanunu

Hak ediş ödemelerinden kaynaklanan sorumluluklar

Taşınır mal yönetmeliği uygulaması

Taşınmaz işlemeleri

Alım-satım işlemleri

İktisadi işletmelerin denetimi

Döner Sermaye İşletmeleri Eğitimi

Bütçe ve muhasebe işlemleri

Örnek uygulamalar

Personel istihdamı ve personele yapılacak ödemeler

Vergi sorumlulukları, muafiyet ve istisnaları

5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu

193 sayılı gelir vergisi kanunu

488 sayılı damga vergisi kanunu

3065 sayılı katma değer vergisi kanunu

213 sayılı vergi usul kanunu

Taşınır mal işlemleri

Alım-satım işlemlerinde tabi oldukları mevzuat

Döner Sermaye İşlemlerinde Bütçe Ve Muhasebe İşlemleri

İlgili mevzuat

Bütçe nedir

Kurumsal sınıflandırma

Bütçe giderleri fonksiyonel sınıflandırması

Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırması

Birimlerin bütçelerinin hazırlanması

Döner sermayeli işletmesinin konsolide bütçesinin hazırlanması

Bütçenin metin kısmının hazırlanması

Üniversite yönetim kurulunca bütçenin onaylanması

Harcama kalemleri arasında aktarma

Ek bütçe yapılması

Döner sermaye kesin hesabının çıkartılması

Harcama yetkilisinin belirlenmesi

Bütçe hesaplarının kullanılması

Vergiler ile ilgili kayıtlar

Amortisman işlemleri

Yılsonu envanter kayıtları

Yılsonu cetvel ve belgelerin hazırlanması

Sayıştay’a yönetim dönemi hesaplarının gönderilmesi

18/01/2014 tarihli 6514 sayılı tamgün yasası ile getirilen değişiklikler ve yeniliklerin üniversitelerin döner sermayeli işletmelerinde uygulanması

Döner sermaye personeli ve saymanlık personelinin ek ödeme alması, birim bütçelerinin ve ek bütçelerinin hazırlanması

Döner sermaye kesin hesabının çıkarılması , vergi amortisman ve yıl sonu envanter kayıtları sayıştay’a yönetim dönemi hesaplarının gönderilmesi

Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye işletmesi yükümlülükleri ve ek ödeme işlemleri

Döner sermaye işletmelerin kurumlar v.k gelir v.k. Kdv ve vuk karsısındaki sorumlulukları ile döner sermaye işletmelerinde taşınır mal yönetmeliği uygulanması ve yılsonu işlemleri taşınır işlemleri ile döner sermayeli işletmelerin bütçe ve muhasebe yönetmeliği ilişkisi

Sayım fazlası, noksanı, değer düşüklüğü ve hurdaya ayırma işlemleri

Eğitim fakültelerinde pedagojik formasyon ödemeleri

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye İşletmesi Yükümlülükleri Ve Ek Ödeme İşlemleri

Döner Sermaye İşletmesi Yasal Yükümlülükleri

İdari Ek Ödeme

Yöneticilere Ek Ödeme

Akademik Personele Ek Ödeme

Ek Ödeme Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Döner Sermaye İşletmelerinde Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulaması Ve Yıl  Sonu İşlemleri

Taşınır mal yönetmeliği temel kavramlar

Taşınır işlemlerine genel bakış

Taşınır kodları ve detaylı hesap planı ilişkisi

Taşınır mal yönetmeliğine göre sorumlular ve sorumluluk müessesesi

Taşınır işlemlerinde görevli olan aktörler

Tüketime sevk ve dayanıklı taşınır işlemleri

Zimmet işlemleri

Bedelsiz devirler

Şartlı ve şartsız bağış ve yardımlar

Taşınırda yıl sonu işlemleri

Sayıştaya gönderilecek defter ve belgeler

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Danıştay Ve Sayıştay Kararları İle Açıklamalı

Yükseköğretim kurulu ve yükseköğretim kurumlarında idari yapı ve teşkilatlanma

Rektör tarafından görevlendirmeler (mad. 13)

Yo ve myo yöneticileri ile ilgili değerlendirme (mad.20)

Bölüm başkanı (mad.21)

Öğretim üyelerinin emeklilik yaşı (mad.30)

Öğretim görevlileri (mad.31)

Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacıları (mad.33)

Öğretim elemanı yetiştirme (mad. 35)

Çalışma esasları (mad. 36)

Üniversitelerin uygulama alanına yardımı (mad. 37)

Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme (mad. 38)

Yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme (mad. 39)

Kurumlar arası yardımlaşma (mad. 40)

Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri (mad.46)

Sosyal hizmetler (mad.47)

Atama esasları (mad.52)

Disiplin ve ceza işleri (mad.53)

Döner sermaye (mad.58)

İzinler (mad. 64)

İkinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programları (ek mad. 27)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Kapsam

İstihdam şekilleri

Memurlar

Sözleşmeli personel

Geçici personel

Devlet memurluğuna alınma

Devlet memurlarının sorumlulukları

Devlet memurunun hakları

Yasaklar

İzinler (memurlar – sözleşmeli personel – geçici personel açısından ayrı ayrı değerlendirmeli)

Sosyal haklar ve yardımlar

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri

Derece yükselmesinin usul ve şartları

Vekâlet (şartları ve özlük işlemleri)

Disiplin işlemleri

Hastalık raporları

Refakat izinleri

5510 sayılı kanun öncesi ve sonrası çalışmaya başlayanlar için maaş hesaplaması

6245 Sayılı Harcırah Kanunu (Yargı Kararları İle Açıklamalı)

Harcırah kanunun kapsamı

Kimlere harcırah kanunu kapsamında harcırah verilir

Harcırahın hesaplanmasında kullanılacak unsurlar

Memur ve hizmetli olmayanların harcırahının hesaplanması

Sürekli görevle yer değiştirenlerin harcırahı (örnek hesaplamalı)

Geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlerin harcırahı (örnek hesaplamalı)

Memuriyet mahalli neyi ifade eder

Harcırahın avans olarak verilmesi ve mahsup zamanı

Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı

Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı

Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik

Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği (günü birlik)

Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre

Memleket iç ve dışında seyahat günlerinin hesabı

Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler

Fiilen arazi üzerinde çalışanların harcırahı

Harcırah alabilmek için müracaat müddeti

Yersiz ve fazla ödenen harcırahın geri alınması ve disiplin hükümlerinin uygulanması

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Khk

Yükseköğretim kurulu idari teşkilatı

Yükseköğretim denetleme kurulu idari teşkilatı ve görevleri

Üniversitelerarası kurul idari teşkilatı ve görevleri

Yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı ve görevleri

Kadrolar

 

  • Adres

   Meşrutiyet Cd. Kültür Apt.
   No:38/13 Kızılay/ANKARA

   Tel: 0312 432 03 39
   Pzt - Cuma : 09:00 - 18:00

   Sosyal Medya

  • Form